Yeni imar yönetmeliği 2017 neler getiriyor?

Yeni imar yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 3 Temmuz 2017 Tarihli ve 30113 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Paylaş

Yeni imar yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 3 Temmuz 2017 Tarihli ve 30113 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik ile imar uygulamalarında birçok yenilik getirildi.

Yönetmelikle birlikte, mevcut yönetmelikte yer alan ve mülga yönetmeliklere uyma imkanı tanıyan geçici maddeler 1 Ekim 2017 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldı. İmar disiplinin bozan birden fazla yönetmeliğin tercih edilebilmesi uygulanmasına son verilmesi amaçlanıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile birlikte şu düzenlemeler hayata geçirildi:

Yeni imar yönetmeliği 2o17 ile yatay yapılaşma önem kazanacak

Genel ilke olan 5 inci maddenin 6ncı fıkrası ile; Dikey yerine yatay yapılaşmayı temin için; emsal verilip taban alanı verilmeyen parsellerde çekme mesafeleri içinde kalmak şartıyla taban alanı sınırının %40 tan %60 a çıkarıldı. Bu sayede toplam inşaat alanı aynı kalmak kaydı ile dar yüksek binalar yerine daha geniş fakat az katlı binaların önü açılıyor.

Genel ilke olan 5 inci maddenin 8 inci fıkrası ile; Parsele verilen inşaat hakkının suiistimal edilmesi suretiyle verilen hakkın çok üzerinde uygulama yapılabilmesi yolu kapatılarak, emsal harici tüm alanların toplamı %30 ile sınırlandırılıyor. Yine 5 inci maddenin 8 inci fıkrası ile; su basman kotu altında yapılacak zorunlu otopark alanlarının 2 katı kadar otopark alanı, sığınak, ortak depolar gibi alanlar emsal harici sayılıyor. Ayrıca bunun yanında bütün cepheleri gömülü olan tüm otopark alanları da emsal dışı tutuldu.

Yeni imar yönetmeliği ile yöresel mimari öne çıkacak

Genel ilke olan 5 inci maddenin 15 ıncı fıkrası ile; Belediyelere imar planlarında açıklanmamış ve bu yönetmelikte yer almamış hususlarda, yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplamasına yönelik kurallar koyma, yapıların inşasında yöresel malzeme kullanılmasına ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirme yetkisi verildi.

Genel ilke olan 5 inci maddenin 26 ıncı fıkrası ile; Yol kotundan düşük olan arazilerde kademelendirme esası getirildi. Bu sayede özellikle İstanbul Boğazı gibi eğimli arazilerde yol cephesinden 4-5 kat olan ancak arka cephede eğim nedeni ile 7-8 katı açığa çıkan ve silüeti olumsuz etkileyen yapılar önleniyor.

19uncu maddenin 1/f bendi ile; Yol boyu ticaretin teşekkül ettiği konut alanlarında, zemin katlarda otopark yükü karşılamak şartıyla ticari kullanımlara izin veriliyor. 22 inci Maddede getirilen düzenleme ile; yönetmelik çıkaramayacak belediyeler için referans niteliğinde verilen emsal harici alanlar, artık %30 sınırı içinde kalmak kaydıyla yöresel koşullar dikkate alınarak idarelerce değiştirilebilecek. 23 üncü maddenin 2inci fıkrası ile; otopark sorununu azaltmak amacıyla ön, yan ve arka bahçe altlarının da otopark yapılabilmesine imkan sağlandı.

Yeni imar yönetmeliği ile 1+0 daire yapılmayacak

29uncu maddenin 1inci fıkrası ile; Özellikle ticaretin yoğun olduğu yerlerde, 1+0 tabir konut tabir edilen, gerçekte ofis olarak kullanılan binalarda düzenleme yapıldı. Asgari konut şartlarının sağlanması ve aile yapısının korunması amacıyla en az 1 yatak odası zorunluluğu getirildi. Böylece 1+1 den daha küçük konutların yapılması önlendi.

59uncu maddenin 2inci fıkrası ile; Mantolama tabir edilen ve bina kabuğunun yalıtımı ve pencere değişimi uygulamaları, binanın taşıyıcı sistemini olumsuz etkilemediğinin raporlanması, fenni mesuliyetin üstlenilmesi kaydıyla yapı ruhsatından muaf tutuluyor. Yine 59uncu maddenin 2inci fıkrası ile; binanın kendi ihtiyacı için olan ve taşıyıcı sistemi etkilemeyen güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri (Güneş Enerjisi Panelleri) uygulamaları da ruhsattan muaf tutuluyor.

59’uncu maddenin 3üncü fıkrası ile; Özellik arz eden yapılarda inşaat ruhsatı beklenmeden mimari proje onayına müteakip kazı izni verilmesi imkanı getirildi. Özellikle büyük yatırımlarda tüm projelerin hazırlanması ve ruhsatın düzenlenmesi için geçen 3-4 ay gibi bir süre zarfında kazı imalatları yapılabilecek, yatırımcı büyük br zaman kazanacak.

Yeni imar yönetmeliği 2017 ile belediyeler kendi yönetmeliklerini hazırlayabilecek

69 uncu maddenin 1 ve 2. Fıkraları ile getirilen yenilikle; yönetmeliğin temel ilkeleri değiştirilmemek kaydıyla İl ve Büyükşehir Belediyelerinin kendi Yönetmeliklerini hazırlayabilecekler. Bu sayede Belediyelerin yöresel şartlarına göre uygulama yapmalarına imkân tanınıyor.

Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda fenni mesuliyeti üstlenilmek, BTK güvenlik sertifikası alınmak kaydıyla, yer seçim belgesi ile -ayrıca ruhsat alınmadan- elektronik haberleşme istasyonu kurulabilmesi.

Geçici 3üncü maddenin 1inci fıkrası ile; Yeni Yönetmeliğin 1 Ekim 2017 itibariyle yürürlüğe girmesi ilkesi getirildi. Muhtemel mağduriyetleri önlemek amacı ile bu tarihten önce yapılmış olan ruhsat başvurularının eski yönetmeliğe göre sonuçlandırılma imkanı sağlanıyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir